Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπουν όλες τις πωλήσεις που γίνονται από την The Candle Θα υπερισχύουν οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων που μπορούν να εμφανίζονται στα έγγραφα του Αγοραστή. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με την ρητή, έγγραφη συγκατάθεση της TheCandle που θα δοθεί από έναν από τους νομικά εξουσιοδοτημένους διευθυντές τμημάτων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στην έδρα της Εταιρίας στην Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας.

1.     ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

Οποιαδήποτε προσφορά ή γνωστοποίηση τιμής από την The Candle είναι χωρίς δέσμευση και υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της πώλησης, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι μόνο ενδεικτικές ,μπορούν να αναπροσαρμόζονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση οφειλόμενες σε αυξήσεις των οίκων του εξωτερικού. Η αποδοχή από τον Αγοραστή εμπορευμάτων που εστάλησαν από την The Candle μετά από παραγγελία θα αποτελεί σε κάθε περίπτωση αποδοχή χωρίς επιφύλαξη των παρόντων όρωνκαι προϋποθέσεων πώλησης. Μια σύμβαση θα συναφθεί όταν η The Candle  θα αποδεχτεί μια παραγγελία που θα κάνει ο Αγοραστής. Η αποδοχή από την The Candle θα γίνεται μόνο μέσω μιας επίσημης «Βεβαίωσης Λήψης» που θα εκδίδεται από τα Κεντρικά Γραφεία της στηΝαύπακτο Αιτωλοακαρνανίας.

2.     ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ The Candle ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΙ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) ΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.ΕΚΑΙ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

Η The Candle  δεν θα είναι υπεύθυνη για πλήρη ή μερική μη εκτέλεση οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων της κακοκαιρίας, των γενικών ή ειδικών απεργιών, των ταραχών, των ατυχημάτων, των πυρκαγιών, των εκρήξεων, της αδυναμίας προμήθειας υλικών από τις συνήθεις πηγές ή στις συνήθεις τιμές, της ανεπάρκειας εργατικού δυναμικού, τω διακοπών ή των καθυστερήσεων των μεταφορικών μέσων, του εμπορικού αποκλεισμού (εμπάργκο), της επίταξης με διαταγή οποιασδήποτε κυβέρνησης ή στρατιωτικής αρχής σε σχέση με τη χρήση ή τον προορισμό του υλικού ή του τελικού προϊόντος, των ενεργειών τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του Αγοραστή ή για οποιαδήποτε παρόμοια ή διαφορετική αιτία εκτός του ελέγχου της Η The Candle  θα μπορεί να καθυστερήσει-ή κατ’ επιλογήν της, να επαναδιαπραγματευθεί τις τιμές, τους όρους και τις προϋποθέσεις της πώλησης με τον Αγοραστή. Αν η ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε επιλέξει να επαναδιαπραγματευθεί και ηΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε και ο Αγοραστής αδυνατούν να συμφωνήσουν πάνω στις αναθεωρημένες τιμές ή τους όρους, η παραγγελία θα ακυρώνεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική χρέωση. 

3.     ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΦΟΡΟΙ, ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε περίπτωση αγορών απευθείας από τον προμηθευτή, οι δασμοί, οι φόροι προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι, καθώς και όλοι οι ναύλοι και όλα τα ασφάλιστρα και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον αγοραστή. Αν όμως με ρητή συμφωνία η The Candle  συμφωνεί να συμπεριλάβει οποιουσδήποτε τέτοιους φόρουςή δαπάνες στην συμβατική τιμή της, οποιαδήποτε αύξηση στη χρέωση που μπορεί να προκύψει κατά το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας αποδοχής της παραγγελίας και της ημερομηνίας της παράδοσης θα βαρύνει τον Αγοραστή. Οποιαδήποτε αύξηση του κόστους του εισαγόμενου προϊόντος η οποία προκύπτει, μεταξύ άλλων, από αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες θα βαρύνουν επίσης τον Αγοραστή.

4.      ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

H The Candle εγγυάται για μια περίοδο πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αποστολής ότι τα προϊόντα που εμπορεύεται είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα του υλικού και από κακοτεχνίες, Η εγγύηση περιορίζεται στα πιο πάνω. Θα είναι άκυρη και ανενεργή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) :

α) της ακατάλληλης αποθήκευσης από τον Αγοραστή ή οποιονδήποτε τρίτο, β) εσφαλμένης συντήρησης ή χρήσης. Ο Αγοραστής θα ειδοποιεί εγγράφως την The Candle για οποιοδήποτε ελάττωμα, ατέλεια ή έλλειψη στα προϊόντα που εμπορεύεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη στιγμή που αυτό το ελάττωμα ή ατέλεια ή έλλειψη θα εμφανιστεί σε περίπτωση παράλειψης του οποίου ο Αγοραστής εκπίπτει του δικαιώματος να επικαλεστεί την εγγύηση αυτή. Σε καμία περίπτωση η The Candle δε θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το κόστος των απολεσθέντων προϊόντων. Οι δαπάνες αποστολής και επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος θα βαρύνουν την The Candle.Η The Candle δε θα έχει καμία ευθύνη μέχρι να εξοφληθούν τα προϊόντα και τότε η ευθύνη αυτή θα περιορίζεται στην τιμή αγοράς των προϊόντων που θα αποδειχτούν ελαττωματικά. Εκτός από τις περιπτώσεις της βαριάς αμέλειας ή δόλου της ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  ή του διευθυντικού προσωπικού της, η The Candle δεν θα έχει καμία ευθύνη έναντι του Αγοραστή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή βλάβη σε σχέση με τα εμπορεύματα. Το βάρος αποδείξεως της αμέλειας ή του δόλου βαρύνει τον Αγοραστή. Η The Candle δε θα έχει καμία ευθύνη έναντι του Αγοραστή για οποιαδήποτε επακόλουθη ζημία που θα προκύψει από καθυστέρηση, εμπορική απώλεια ή ζημία, ή για οποιαδήποτε άλλη έμμεση ζημία. Σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται από την The Candle να πληρώσει αποζημίωση, αυτή δεν θα υπερβαίνει ποτέ, κατά την επιλογή της  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, την καθαρή αξία του τιμολογίου των παραδοθέντων εμπορευμάτων σαν αποτέλεσμα των οποίων ή σε σχέση με τα οποία προκλήθηκε η απώλεια, ή ζημία. Οποιαδήποτε περαιτέρω εγγύηση πρέπει να εκδοθεί εγγράφως από τα Κεντρικά Γραφεία της The Candle στηΝαύπακτο Αιτωλοακαρνανίας. Η εγγύηση και ευθύνη που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, αντικαθιστούν οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις και ευθύνες, ρητές ή σιωπηρές.

5.     ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Αν δεν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά, από ένα εξουσιοδοτημένο Διευθυντή Τμήματος τηςΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ : α) Οι ημερομηνίες παράδοσης που δίδονται είναι μόνο ενδεικτικές, β) σε περίπτωση που η ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ θα εμποδιστεί για οποιαδήποτε αιτία εκτός του ελέγχου της να παραδώσει τα προϊόντα στη προβλεπόμενη ημερομηνία και με τη συγκατάθεση της ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ , η ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ  θα αποθηκεύσει και εν ανάγκη θα διαχειρισθεί τα προϊόντα αυτά με έξοδα του αγοραστή.

6.     ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η κυριότητα των προϊόντων δε θα μεταβιβασθεί στον Αγοραστή, μέχρι αυτός να εξοφλήσει πλήρως οποιαδήποτε ποσά είναι πληρωτέα από τον ίδιο εκείνη τη στιγμή ή αργότερα προς την ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ  σε σχέση με οποιαδήποτε προϊόντα που παραδόθηκαν στην Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος αγοράς, των οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων, των τόκων, των φόρων και των εξόδων που οφείλονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης πώλησης. Πριν από τη μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων στον Αγοραστή, ο Αγοραστής θα αποθηκεύσει τα εμπορεύματα χωριστά από άλλα εμπορεύματα και θα προσδιορίζει σαφώς τα εμπορεύματα ως ιδιοκτησία της ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

7.     ΠΛΗΡΩΜΗ

Αν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά κατά τρόπο ρητό, οι όροι πληρωμής για εμπορεύματα που θα αποσταλούν βάσει της παρούσας σύμβασης θα είναι πάντα αυτή που θα αναγράφεται στο έντυπο πώλησης (προσφορά ή τιμολόγιο).

Σε περίπτωση μη πληρωμής των ποσών αυτών μόλις καταστούν ληξιπρόθεσμα η The Candle θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς να οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση και να αναλάβει την κατοχή των εμπορευμάτων ή να ζητήσει την άμεση πληρωμή των εμπορευμάτων αυτών. Οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά θα αρχίσουν αυτομάτως και χωρίς καμία επίσημη ειδοποίηση να φέρουν τόκους από την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής με ένα επιτόκιο ίσον με το τότε ισχύον νόμιμο επιτόκιο προσαυξημένο κατά δυο (2) μονάδες.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Πριν την αποστολή/παραλαβή του προϊόντος – Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση thecandle.gr@gmail.com ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 26340 38922

β) Μετά την παραλαβή του προϊόντος – Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα σας για υπαναχώρηση εντός 14 εργάσιμων ημερών.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής εντός προθεσμίας 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρείας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος. 

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, έχετε υποχρέωση να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το ειδικό «έντυπο επιστροφής».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος.

Επιπλέον, οφείλετε να συμπεριλάβετε το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο). Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα πρέπει απαραίτητα τα επιδεικνύεται το πρωτότυπο του αποκόμματος που εκδόθηκε από το τραπεζικό τερματικό.

Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.

Σημείωση:
Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους και αν διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα τότε αποστείλατε φωτογραφία τους μαζί την ηλεκτρονική δήλωση υπαναχώρησης.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος ο καταναλωτής δικαιούται είτε να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων είτε να λάβει πίσω μετρητά, εφόσον η αγορά είχε γίνει με μετρητά.

 Η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 8 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της πιστωτικής του κάρτας και όχι επιστροφή μετρητών.

Είναι στην διακριτική ευχέρεια της εταιρείας να επιστρέψει τα χρήματα στον πελάτη στις περιπτώσεις που το προϊόν έχει πουληθεί σε ειδική τιμή. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας ή επιστροφή χρημάτων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στο ποσό που θα σας επιστρέψουμε δεν θα συμπεριλαμβάνονται τα πιθανά έξοδα επιστροφής, παρά μόνο εάν η επιστροφή του προϊόντος οφείλεται σε υπαιτιότητα του thecandle.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εταιρεία δύναται να παρέχει δικαίωμα αντικατάστασης. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής θέλει να αλλάξει το εκάστοτε προϊόν υποχρεούται να προβεί στην επιστροφή του στην εταιρεία και στην πραγματοποίηση νέας παραγγελίας. Εάν ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας το κόστος επιστροφής βαραίνει την τελευταία, ειδάλλως τον καταναλωτή.

9.     ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 Οι πωλήσεις που γίνονται από την The Candle θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Σε περίπτωση δικαστικού αγώνα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια Μεσολογγίου.

 

  

 1.  

   

   

   

   

   

 

Loading...